บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณทางด้านการศึกษาประจำปี 2561 
มูลค่ารวม 40,000 บาท ให้โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top