บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด ได้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก โดยการมอบของขวัญให้กับโรงเรียน 8 แห่ง และ องค์การบริหารตำบล 2 แห่ง
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top