ฝ่ายโรงงานสระบุรีจัดทีมชุมชนสัมพันธ์ พบปะบ้านใกล้เรือนเคียงวันที่ 28 กันยายน และ 2 ตุลาคม 2562 ทั้งหมด จำนวน 123 ครัวเรือน
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top