บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนด้านการศึกษาประจำปี 2562 มูลค่ารวม 181,610 บาท ให้โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์) จ.จันทบุรี วันพุธที่ 29 มกราคม 2563
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top