วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2564 บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด สนับสนุนเงินงบประมาณแก่ศูนย์พักคอย เพื่อดูแลพนักงานที่อาศัยในพื้นที่
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สระบุรี จำนวน 50,000 บาท
องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จำนวน 50,000 บาท 
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top